Главная Новости организации Об организации Аудиоподкаст Видео Контакты
Главная arrow Об организации arrow Устав организации

Устав организации

| Печать |


СТАТУТ


Громадської організації
„МАЮ ПРАВО”

м. Бердянськ
2004 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація „МАЮ ПРАВО” є об'єднанням громадян, добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод;
1.2. Громадська організація „МАЮ ПРАВО” (далі – організація) є незалежна, неприбуткова, некомерційна організація;
1.3. У своїй діяльності організація керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", "Про звернення громадян", Кримінально-виконавчим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими до їх виконання, та діє на підставі цього Статуту;
1.4. Українська повна назва організації - громадська організація „МАЮ ПРАВО”;
1.5. Українська скорочена назва організації - ГО „МАЮ ПРАВО”;
1.6. Російська повна назва організації – Общественная организация „ИМЕЮ ПРАВО”;
1.7. Російська скорочена назва організації – ОО „ИМЕЮ ПРАВО”;
1.8. Юридична адреса організації: 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Ціолковського, 25.
1.9. Діяльність організації поширюється на територію м. Бердянська.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
2.1. Організація є самостійною юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати розрахунковий і валютний рахунки в установах банку, печатку, штамп, і іншу атрибутику, зареєстровану в установленому діючим законодавством порядку;
2.2. Володіє відособленим майном, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути відповідачем в судових органах;
2.3. Організація має право:
- брати участь у політичній діяльності;
- проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо );
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів, учасників, громадян та суб’єктів господарювання у державних та громадських органах;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні, та у вирішуванні їх проблем;
- створювати установи та організації;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації;
- засновувати суб’єкти господарювання, необхідні для виконання статутних цілей.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Головною метою організації є:
- надання правової допомоги, та захист законних інтересів членів організації.
3.2. Завданнями організації є:
- сприяння у відстоюванні членами організації, учасниками, громадянами та суб’єктами господарювання своїх Конституційних прав, щодо звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, суду, посадових та службових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення;
- участь у заходах щодо виявлення корупційних дій державними посадовими особами;
- організація та проведення семінарів, лекцій, конференцій;
- сприяння налагоджування зв’язків та партнерських відносин з іншими організаціями;
- розповсюдження інформації о діяльності організації в ЗМІ;
- бізнес-планування;
- проведення благодійних заходів членами організації;
- створювання взаємних стосунків з неурядовими організаціями у інших Державах у цілях практиці та обміном досвіду;
- участь у виправленні і ресоціалізації засуджених та проведення соціально-виховної роботи з ними, здійснення громадського контролю за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання.
3.2.1. Організація співпрацює з державними органами влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, з різними вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями, профспілками.
3.2.2. Організація може вступати в різні громадські об'єднання, в тому числі міжнародні, мета яких відповідає Статуту.
3.3. Для реалізації статутних завдань організація може займатися видавничою діяльністю згідно установленого діючим законодавством порядку, без мети одержання прибутку.


4. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА
ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ
4.1. Джерелами надходження коштів та іншого майна організації можуть бути:
- кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами організації або державою;
- членські внески;
- благодійні внески міжнародних та вітчизняних фондів;
- вступні внески;
- майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;
- пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями та інші види допомоги що не заборонені чинним законодавством України.
4.2. Використання коштів визначається цілями їх надання за рішенням зборів організації та з дотриманням цього Статуту.
4.3. З метою забезпечення виконання зазначених завдань організація може здійснювати іншу діяльність, що відповідає меті та завданням організації, які не суперечить чинному законодавству України.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ
5.1. Членом організації може стати будь-який громадянин, та суб’єкт господарювання, який згоден з метою, завданнями і Статутом організації;
- членство є добровільним;
- не залежить від мови, освіти, статі, расової, національної чи партійної належності, віросповідання, соціального та майнового стану;
5.2. Кандидат у члени організації подає заяву про вступ до неї із зазначенням конкретного напрямку діяльності та зацікавленості, проходить реєстрацію, сплачує вступний внесок, після чого отримує статус члена організації.
5.3. Рішення про прийом до організації приймається керівним органом організації, та затверджується на зборах.
5.4. Кожний член організації має право припинити своє членство, подавши про це письмову заяву.
5.5. Вихід з організації може відбувається за рішенням зборів у зв'язку із припиненням діяльності в організації.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Члени організації мають право:
- одержувати кваліфікаційну допомогу та методичні рекомендації щодо подання заяв чи скарг до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб;
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
- користуватися послугами адвоката або представника організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень;
- рекомендувати до вступу в організацію нових членів;
- обирати та бути обраними до керівних органів організації;
- брати участь у заходах, що проводяться організацією;
- вільно виходити з організації.
- знайомитися з матеріалами перевірок діяльності організації;
6.2. Члени організації зобов’язані:
- дотримуватися Статуту та положень організації;
- не розголошувати конфіденційну інформацію яку йому надає організація;
- сплачувати членські внески щомісяця або щокварталу.


7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ
ТА КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Вищим керівним органом, є загальні збори (конференції) членів організації.
7.2. Виключно загальними зборами:
- затверджується генеральні напрямки роботи організації;
- обирається голова та скарбник на строк повноважень;
- затверджується прийом та вибуття членів організації;
- заслуховується та затверджується доповідь голови щодо управління та фінансового і майнового стану організації;
- заслуховується та затверджується звіт скарбника, затверджується бюджет організації на майбутній період;
- затверджується Статут, зміни та доповнення до нього;
- приймається рішення щодо реорганізації та ліквідації організації;
- приймається рішення про придбання та продаж рухомого та нерухомого майна організації, та щодо інших фінансових питань;
7.2.1. Вищий керівний орган організації збирається не рідше одного разу на рік;
7.3. Голова організації:
- обирається зборами членів організації;
- керує поточною діяльністю;
- представляє без доручення організацію у взаємостосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними, фізичними особами, судовими та правоохоронними органами;
- робить накази щодо витрат, підписує договори, фінансові та інші документи;
- має право підпису щодо використання банківського рахунку.
7.3.1. Строк повноважень голови організації один рік з правом переобрання;
7.3.2. У разі відсутності голови обов’язки голови виконує його заступник;
7.4. Скарбник організації:
- складає бюджет і фінансовий звіт, щоб доповісти їх на зборах;
7.4.1. Скарбника призначає голова організації, за схваленням членів організації;
7.4.2. Строк повноважень скарбника один рік.
7.5. Ревізійна комісія організації
7.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю організації здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна та відповідальна перед загальними зборами членів організації.
7.5.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів організації у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш трьох осіб, які працюють на громадських засадах.
7.5.3. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами членів організації, але не більш ніж три роки. Склад та порядок обрання (заміщення) членів ревізійної комісії, розподіл обов'язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо визначаються Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами.
7.5.4. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності організації проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів організації.
7.5.5. На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб організації.
7.5.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності організації.
7.5.7. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи організації в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності організації.
7.5.8.За наявності загрози існуванню організації ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Рішення зборів організації з питань змін та доповнень до Статуту, є правомочним, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на зборах при наявності кворуму (2/3 обраних членів) організації;
8.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається на зборах, та повідомляється у реєструючий орган у встановленому законом порядку.


9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Припинення діяльності організації „МАЮ ПРАВО” може бути проведене шляхом його реорганізації за рішенням зборів, чи ліквідації за рішенням зборів організації, судових органів згідно законодавства;
9.2. Майно та кошти організації при його ліквідації передаються іншим подібним організаціям, або зараховуються у дохід держави.